Terms of Use

Warunki użytkowania

Opublikowano 25 maja 2018 r.

Witryna www.pl.skechers.com/pl („Witryna”) jest usługą świadczoną przez Skechers Poland Sp. Z O.o.  spółkę zależną, będącą w całości własnością Skechers U.S.A. Inc. („Skechers”). Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z wszelkimi innymi warunkami, które mogą pojawić się w Witrynie od czasu do czasu (zbiorczo „Warunki”), określają warunki, na jakich można uzyskać dostęp i korzystać z Witryny.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI (BEZ MODYFIKACJI), NIE JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY W INNY SPOSÓB.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​ukończył 16 lat lub odwiedza Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Witryny lub niniejszych Warunków lub ma inne potrzeby związane z obsługą klienta, zachęcamy do kontaktu z nami:

Skechers Poland Sp. Z O.o.

Uł. Wybrzeże Gdyńskie 6 A

01-531 Warszawa

Polska

+49-6074-40722-0 (Pn.–Pt. 8:00–17:00)

Adres e-mail: kundenservice@eu.skechers.com

SKECHERS USA, Inc. Customer Service
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266

800-746-3411 (Mon-Fri 8:00am to 5:00pm Pacific Time)
E-MAIL ADDRESS of local customer service.

Prawa autorskie

Cała zawartość Witryny, w tym między innymi tekst, grafiki lub kod są chronione jako praca zbiorowa prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz innymi prawami autorskimi i stanowią własność Skechers. Praca zbiorowa obejmuje prace licencjonowane na rzecz Skechers USA, Inc. II Copyright 2018, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Zezwala się na tworzenie elektronicznych kopii i/lub drukowanie na papierze części treści Witryny wyłącznie w celu złożenia zamówienia za pomocą Witryny. Użytkownik może wyświetlać i, z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnie określonych ograniczeń związanych z konkretnym materiałem, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Witryny wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku lub w celu złożenia zamówienia w Witrynie lub do zakupu produktów Skechers. Każdy inny sposób wykorzystywania, w tym między innymi powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie lub przesyłanie zawartości Witryny jest surowo zabroniony. Ponadto użytkownik zgadza się nie zmieniać ani nie usuwać materiałów pobranych lub wydrukowanych z Witryny i nie wykorzystywać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Status Skechers (i wszystkich zidentyfikowanych współautorów) jako autorów treści pojawiających się na Witrynie musi być każdorazowo jasno wskazany. Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część Witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, jego prawo do korzystania z Witryny natychmiast ustanie i będzie musiał zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonał.

Znaki towarowe / własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Skechers użyte w Witrynie (w tym między innymi nazwa Skechers) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Skechers SARL. Nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Skechers. Wszelkie inne własności intelektualne pojawiające się na Witrynie, w tym między innymi patenty lub zgłoszenia patentowe oczekujące na rejestrację, są wyłączną własnością firmy Skechers SARL i/lub jej licencjodawców.

Łącza

Tam, gdzie Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie łącza nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez Skechers witryn internetowych, do których te łącza kierują lub informacji, które można z nich uzyskać. Skechers nie ma kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 

Należy pamiętać, że Skechers udostępnia Witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celach komercyjnych lub biznesowych, a Skechers nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, utraty działalności, przerw w działalności lub utraty możliwości biznesowych.

Skechers nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Skechers, za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

Wirusy

 

Skechers nie gwarantuje, że Witryna jest bezpieczna lub wolna od wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej infrastruktury IT w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno nadużywać Witryny, świadomie wprowadzając materiał szkodliwy technologicznie, w tym wirusy, konie trojańskie, robaki lub bomby logiczne. Użytkownik nie może próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną. Użytkownikowi nie wolno atakować witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub „rozproszona odmowa usługi”.

Wykorzystywanie przekazywanych informacji

 

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Skechers wszelkich komentarzy, informacji lub pomysłów zawartych w każdej wiadomości, którą przesyła do Witryny bez powiadomienia, wynagrodzenia lub wskazania autorstwa w dowolnym celu, w tym między innymi w celu wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania lub ulepszania Witryny lub innych produktów lub usług. W niezbędnym stopniu użytkownik udziela firmie Skechers licencji na korzystanie z tych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności / Ograniczenia użytkowania

 

Firma Skechers nie sprawdza i nie może monitorować całej komunikacji i materiałów opublikowanych lub stworzonych przez użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny i nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za treść tych materiałów i komunikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniając mu możliwość przeglądania i rozpowszechniania Treści tworzonych przez użytkowników w Witrynie, Witryna działa jedynie jako bierny kanał dystrybucji i nie ma żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności związanych z Treściami tworzonymi przez użytkowników lub działaniami podejmowanymi przez użytkowników na tej Witrynie. Poglądy wyrażane przez osoby trzecie na naszej Witrynie nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.

Użytkownik nie może publikować ani w inny sposób rozpowszechniać na Witrynie treści, które Skechers, według własnego uznania, uważa za obelżywe, nękające, mające charakter gróźb, zniesławiające, nieprzyzwoite, będące próbą podszywania się pod inne osoby, oszukańcze, wprowadzające w błąd, naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej albo prawa do prywatności lub wizerunku, naruszające jakiekolwiek innego prawa Skechers lub innej strony, niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia Skechers. Użytkownik nie może przesyłać do Witryny treści komercyjnych lub korzystać z Witryny w celu nakłaniania innych do przyłączenia się lub zostania członkiem jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi internetowej lub innej organizacji. Użytkownik gwarantuje, że każdy taki post lub dystrybuowana treść spełniają powyższe standardy i potwierdza, że będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialność wobec Skechers. Jeśli jest to zgodne z prawem, Skechers może ujawnić tożsamość użytkownika osobie trzeciej, która twierdzi, że dowolne treści zamieszczone lub przesłane przez użytkownika do Witryny stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej, naruszają poufność informacji lub są zniesławiające.

Zwolnienie z odpowiedzialności

 

Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Skechers, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków lub działań związanych z kontem internetowym użytkownika (w tym zaniedbania lub bezprawnego działania) dokonanych przez użytkownika lub dowolną inną osobę korzystającą z Witryny przy użyciu konta internetowego użytkownika.

Rozwiązanie umowy i jego skutki

 

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do użytkownika po uzyskaniu dostępu do Witryny. Skechers zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia lub ograniczenia korzystania przez użytkownika z Witryny bez powiadomienia, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich. Ponadto niniejsze Warunki lub dowolna ich część mogą zostać usunięte lub zmodyfikowane przez Skechers bez powiadomienia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po rozwiązaniu umowy postanowienia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia z odpowiedzialności i innych praw pozostają w mocy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do nich w sądach angielskich.

Alternatywne rozstrzyganie sporów jest procesem, w którym niezależny organ rozpatruje fakty będące przedmiotem sporu i stara się go rozwiązać bez konieczności zwracania się do sądu. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani do korzystania z alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów i obecnie mu nie podlegamy.