Terms of Use

Warunki korzystania

Opublikowano DODAĆ DATĘ PUBLIKACJI

Witryna internetowa http://www.pl.skechers.com/ (dalej zwana „witryną internetową”) to usługa świadczona przez firmę Skechers USA Deutschland GmbH („SKECHERS”), spółkę-córkę będącą w pełni własnością firmy SKECHERS USA, Inc. W Warunkach korzystania, a także we wszystkich innych Ogólnych warunkach handlowych, które od czasu do czasu mogą się pojawiać w niniejszej witrynie internetowej (łącznie określane jako „warunki”), ustalono ogólne warunki handlowe, które obowiązują w przypadku korzystania z witryny internetowej oraz uzyskiwania do niej dostępu.

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA NASZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI NIE CHCĄ PAŃSTWO WYRAZIĆ ZGODY NA NASZE WARUNKI KORZYSTANIA (W NIEZMIENIONEJ FORMIE), NIE NALEŻY WYŚWIETLAĆ TEJ STRONY ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ W INNY SPOSÓB.

Potwierdzają i poświadczają Państwo ukończenie przez siebie 16 lat lub że odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej witryny internetowej bądź niniejszych Warunków korzystania, lub chcą skorzystać z innej formy obsługi klienta, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Skechers USA Deutschland GmbH Customer Service
Waldstraße 66
63128 Dietzenbach
Niemcy

0180 – 6 407 220 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00)
kundenservice@eu.skechers.com

Prawa autorskie

Cała treść witryny internetowej, w szczególności teksty, grafika i kodowanie, jest chroniona jako praca zbiorowa prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz innymi ustawami w zakresie praw autorskich i stanowi własność firmy SKECHERS. Praca zbiorowa obejmuje dzieła objęte licencją SKECHERS USA, Inc. II. Copyright 2011, SKECHERS. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Zgoda na powielanie w formie elektronicznej oraz wydruk fragmentów niniejszej witryny internetowej jest udzielana wyłącznie w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej. W celach niekomercyjnych lub w celu złożenia zamówienia, lub zakupu produktów firmy SKECHERS mogą Państwo wyświetlać oraz pobierać lub drukować różne fragmenty witryny internetowej, przy zastosowaniu się do wszelkich wyraźnie określonych ograniczeń związanych z odpowiednimi materiałami. Każde inne wykorzystanie, a w szczególności powielanie, przekazywanie, transmisja lub wyświetlanie zawartości niniejszej witryny internetowej jest surowo wzbronione w przypadku braku zgody ze strony firmy SKECHERS. Ponadto zobowiązują się Państwo do niewprowadzania zmian oraz do nieusuwania pobranych lub wydrukowanych z niniejszej witryny materiałów. Nie mogą Państwo również wykorzystywać ilustracji, zdjęć, nagrań wideo, sekwencji audio ani grafiki bez towarzyszących im tekstów. Należy zawsze uznawać status firmy SKECHERS (oraz innych podmiotów w roli współautorów) jako autora treści witryny internetowej. Jeśli drukują, kopiują lub pobierają Państwo fragment niniejszej witryny internetowej, naruszając przy tym Warunki korzystania, prawo do korzystania z niniejszej witryny internetowej wygasa ze skutkiem natychmiastowym i muszą Państwo na życzenie firmy SKECHERS oddać lub zniszczyć wszystkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

Znaki towarowe / własność intelektualna

Wszelkie znaki towarowe, pozostałe oznaczenia i nazwy handlowe firmy SKECHERS, które są używane w niniejszej witrynie internetowej (w szczególności nazwa SKECHERS) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, lub są własnością firmy SKECHERS USA, Inc. II. Bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy SKECHERS nie mogą Państwo używać tych znaków. Wszelka inna własność intelektualna w witrynie internetowej, w szczególności przyznane patenty oraz elementy zgłoszone do opatentowania, są wyłączną własnością firmy SKECHERS USA, Inc. II i/lub jej licencjobiorców.

Łącza

Jeśli w witrynie internetowej znajdują się łącza do innych stron internetowych lub zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie podlegają naszemu zakresowi odpowiedzialności. W momencie zamieszczenia łącza, na stronach, do których się one odwołują, nie znajdowały się nielegalne treści. Obecności tych łączy na naszych stronach nie należy interpretować jako utożsamiania się przez firmę SKECHERS z powiązanymi z nimi witrynami internetowymi lub zawartymi tam informacjami ani jako wyrazu aprobaty dla nich. Firma SKECHERS nie ma żadnej kontroli nad aktualnymi i przyszłymi treściami tych witryn internetowych oraz zamieszczonymi tam zasobami. Jeśli dowiemy się, że na powiązanych łączami stronach internetowych znajdują się nielegalne, niezgodne z prawem lub zawierające błędy treści, niezwłocznie usuniemy te łącza

Wyłączenie odpowiedzialności

Prosimy pamiętać, że firma SKECHERS udostępnia niniejszą witrynę internetową wyłącznie do domowego i prywatnego użytku. Tym samym potwierdzają Państwo, że nie będą Państwo wykorzystywać niniejszej witryny internetowej do celów komercyjnych ani handlowych. Firma SKECHERS nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub możliwości prowadzenia działalności bądź okazji biznesowych.

Firma SKECHERS nie wyłącza odpowiedzialności wobec Państwa oraz nie ogranicza jej, jeśli naruszałoby to obowiązujące przepisy prawa. Zalicza się do tego odpowiedzialność za szkody wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, które wynikają z nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez nas lub zamierzonego albo nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez przedstawiciela ustawowego lub osoby działające w naszym imieniu, a także pozostałe szkody, które wynikają z rażącego i nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez nas bądź rażącego nieumyślnego lub zamierzonego niedopełnienia obowiązków przez przedstawiciela ustawowego lub osoby działające w naszym imieniu. Odpowiedzialność ta obejmuje również oszustwo i błędne przestawienie faktów z zamiarem oszukania.

Wirusy

Firma SKECHERS nie gwarantuje, że niniejsza witryna internetowa jest bezpieczna i wolna od wirusów. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za konfigurację rozwiązania IT, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Zalecamy stosowanie własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie mogą Państwo wykorzystywać niniejszej witryny internetowej do świadomego rozpowszechniania materiałów, które wyrządzają szkody techniczne, jak na przykład wirusy, trojany, robaki i bomby logiczne. Nie mogą Państwo próbować uzyskać w niedozwolony sposób dostęp do niniejszej witryny internetowej, do serwera, na którym niniejsza witryna internetowa została zapisana lub do serwerów, komputerów i baz danych, które są powiązane z witryną internetową. Nie mogą Państwo atakować niniejszej witryny internetowej w ramach ataku typu blokada usługi (ang. denial of service) lub rozproszona odmowa usługi (ang. distributed denial of service).

Wykorzystanie przekazanych informacji

Wyrażają Państwo zgodę na uprawnienie firmy SKECHERS do wykorzystania wszelkich uwag, informacji lub pomysłów zawartych w Państwa komunikatach, które przesyłają Państwo do niniejszej witryny internetowej lub publikują na niej, bez uprzedniego powiadomienia. W takiej sytuacji nie przysługuje Państwu żadne wynagrodzenie ani wzmianka o autorstwie. Takie informacje mogą zostać wykorzystane do dowolnego celu, w szczególności do dalszego rozwoju, przygotowania oraz marketingu produktów i usług, a także rozwoju, zmiany i ulepszenia witryny internetowej lub innych produktów i usług. Przyznają Państwo firmie SKECHERS licencję na wykorzystywanie tych treści w koniecznym zakresie.

Wykluczenie odpowiedzialności związanej z udziałem / ograniczenia wykorzystania

Firma SKECHERS nie zamierza i nie jest w stanie kontrolować wszystkich informacji i materiałów, które są publikowane lub tworzone w naszej witrynie internetowej przez nabywców i klientów, a także nie podnosi żadnej odpowiedzialności za te treści i materiały. Przyjmują Państwo do wiadomości, że niniejsza witryna internetowa umożliwia Państwu wyświetlanie i rozpowszechnianie treści wygenerowanych przez użytkowników i jest jedynie środkiem przekazu tych treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści wygenerowane przez użytkowników ani za działania podejmowane w niniejszej witrynie internetowej, ani nie zobowiązuje się do niczego w odniesieniu do tych treści i działań. Opinie wyrażone przez innych w naszej witrynie internetowej nie są zgodne z naszymi poglądami lub wartościami i nie utożsamiamy się z nimi.

Nie mogą Państwo udostępniać ani rozpowszechniać w inny sposób treści w niniejszej witrynie internetowej, które firma SKECHERS oceni według własnego uznania za obraźliwe, obelżywe, wyrażające groźbę, oszczercze, obsceniczne, nieprawdziwe, mylące lub które mogą wprowadzić w błąd. To samo dotyczy treści, które rzekomo są autorstwa innej osoby i które naruszają prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inną własność intelektualną, prawo do prywatności lub dóbr osobistych oraz inne prawa firmy SKECHERS lub innych stron, które są nielegalne lub które firma SKECHERS uzna z innego powodu za niestosowne. Nie mogą Państwo zamieszczać w niniejszej witrynie internetowej treści handlowych ani wykorzystywać tej witryny, lub zachęcać inne osoby do przystępowania do innej handlowej usługi online lub innej organizacji, w tym jako członek. Gwarantują Państwo, że wszystkie wpisy oraz rozpowszechniane treści są zgodne z powyższymi kryteriami oraz że ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność wobec firmy SKECHERS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli dowiemy się, że określone treści są nielegalne, niezgodne z prawem lub błędne, niezwłocznie je usuniemy.

Odszkodowanie

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie firmy SKECHERS oraz osób prowadzących jej sprawy, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców z roszczeń za straty, wydatki, szkody i koszty w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym z odpowiednich i wymaganych kosztów zastępstwa procesowego adwokata, które powstaną w wyniku naruszenia Warunków korzystania lub innych, związanych z Państwa kontem internetowym działań (w tym z zaniedbania lub niezgodnego z prawem działania) ze strony Państwa lub ze strony innej osoby, która wyświetli niniejszą witrynę internetową za pomocą Państwa konta, przy Państwa wiedzy lub Państwa zgodzie.

Wypowiedzenie i skuteczność wypowiedzenia

Niniejsze Warunki korzystania obowiązują Państwa od momentu, w którym uzyskają Państwo dostęp do tej witryny internetowej. Firma SKECHERS zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Państwu według własnego uznania prawa do korzystania z niniejszej witryny internetowej lub ograniczenia korzystania z niej bez uprzedniego powiadomienia. Może się to odbyć z podaniem przyczyn lub bez ich podania. Dla firmy SKECHERS nie powstaje przy tym odpowiedzialność wobec Państwa ani osób trzecich. Ponadto firma SKECHERS może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania bez uprzedniego powiadomienia z dowolnego powodu, w całości lub częściowo. Postanowienia w odniesieniu do prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz odszkodowania pozostają ważne również po wypowiedzeniu.

Obowiązujące prawo oraz właściwość miejscowa sądu

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Niniejszy wybór prawa właściwego obowiązuje tylko, jeśli przepisy ochrony konsumentów bezwzględnie obowiązujące w kraju pobytu zwyczajowego konsumenta w momencie odwiedzenia witryny internetowej nie zostaną w ten sposób pozbawione właściwości. Powództwo można wnosić do sądów niemieckich.

Alternatywnym sposobem zakończenia sporu jest rozpatrzenie przez niezależną instancję faktów dotyczących sporu oraz podjęcie przez nią próby rozstrzygnięcia tego sporu pozasądownie. System internetowego rozstrzygania sporów UE znajdą Państwo tutaj. Nie mamy obowiązku skorzystania z alternatywnego sposobu zakończenia sporu i nie bierzemy aktualnie w takim procesie udziału.